Beden dismorfik bozukluğunun temel özelliği, görünümdeki hayali bir kusur ya da çirkinlikle uğraşmadır. Hastalar herhangi bir beden parçasına veya tüm beden hacmine odaklanabilirler. Ayrı bir hastalık olarak büyük ölçüde kabul görülmüşse de bu bozukluğun sosyal fobinin, duygudurum bozukluklarının, obsesif-kompulsif bozukluğun, hipokondriasis ya da hezeyanlı bozukluğun bir türü olup olmadığı tartışılmaktadır. 

Hastalık sıklıkla ergenlik döneminde başlarsa da tanınması için yıllar geçebilir Yaygınlığı hakkında bilgi olmamakla birlikte, çoğunlukla gizli biçimde olan bu zihin meşguliyeti düşünüldüğünden daha yaygındır.

Plastik cerrahi, şekillendirme ve yeniden yapım cerrahisidir. Doğuştan veya sonradan olma her türlü fiziki bozuklukların düzeltilmesi bu cerrahinin kapsamına girmektedir. Kozmetik, estetik cerrahi plastik cerrahinin en çok bilinen kısımlarıdır. Bilinenin aksine plastik cerrahi alanının en büyük kısmını estetik cerrahi dışındaki konular oluşturuyor.

Estetik ve güzellik kavramı yıllar içinde değişikliğe uğradığı gibi, güzellik anlayışı da toplumdan topluma değişiyor. Günümüzde neyin estetik olarak kabul edildiği tartışmalıdır. Bu gün dünyada ülkemizde bir estetik çılgınlığı olduğu gerçek. Ve estetik ameliyat yaptıran kadın ve genç kızların sayısı katlanarak artıyor. 

Özellikle son yıllarda sosyal medya, sinema ve televizyon dizileri gibi kitle iletişim araçları aracılığı ile magazin dünyasının örnek alınan kişilerinin, film artist ve aktiristlerinin ya da spor dünyasının ünlü kişilerinin öne çıkarılarak yoğun programlar yapılıyor olması. İnsanlar bu iletişim araçları vasıtasıyla sürekli bir imaj bombardımanına tutuyorlar olmaları estetik operasyonlarını tetiklediği bir gerçek.. 

Görüntü ve ses frekanslarıyla insanları etki altına almak ve duygusal olarak etkilemek mümkün. 

Nikola Tesla ”Evrenin düzenini anlamak istiyorsanız frekans ve titreşim düzenini düşünün” sözünü unutmayalım..

Günümüz dünyasında kitle iletişim araçlarının insanları duygusal olarak etkilediği ve yönlendirdiği gerçeğini tartışmasız kabul etmemiz gerekiyor. İletişim araçları vasıtasıyla insanlara gerçekçi olmayan beden görünümünün abartılı biçimde vurgulanması, erişilmez bir kusursuzluk şeklinde lanse edilen kişilerin önerilmeleri ve insanlara başarı ya da mutluluğun ancak bu vücutlarla erişilecekmiş gibi abartılı bir sanal dünya sunulmasının yanı sıra; Kişide içe dönük, çekingen, güvensiz ve pasif kişilik yapısının, ya da yaşamın erken dönemlerinde bedensel görünümle ilgili alaycı sözlere maruz kalmanın da beden dismorfik bozukluk gelişimine yatkınlık oluşturması mümkündür.

Bununla birlikte son dönemlerde, teknolojik gelişmeler ve estetik operasyonların kolaylıkla ulaşılabilir ve satın alınabilir bir hale gelmesi ile beraber bağımlılık ve takıntı boyutunda bir ‘’estetik çılgınlığı’’ kendini göstermektedir. 

Bir hastalığa bağlı veya doğuştan gelen fiziksel sorunları gidermek amacıyla çalışan estetik cerrahiye başvurması çok normal bir durumdur. 

Ancak son yıllarda işlevselliği bozmayan ve fiziksel sağlığı etkilemeyen durumlarda daha fazla başvurulmaktadır. Kişinin kendisinden ya da vücudunun herhangi bir bölgesinden hoşnut olmamaları plastik cerrahiye baş vurmalarının genel nedenini oluşturmaktadır. Kişi vücudundaki bu hoşnutsuzluğun temelinde yatan kendini beğenmeme ve özgüven eksikliği gibi psikolojik durumlarını görmezden gelerek, bedeninde estetik değişiklikler yapıldığında mutlu olunacağına, sorunlarının çözüleceğine, beğenileceğine ve iyi hissedileceğine inanmaktadır. 

Vücutlarının bazı yönlerinden hoşnut olmayan insanların sayısı çoktur. Bu tür belirtiler özellikle kadınlarda çok yaygın olarak bulunmuştur. Vücut biçimi ya da görünümüne ilişkin normal ölçülerdeki bu endişeler vücut dismorfik bozukluğundakine oranla çok daha az huzursuzluk ve yetersizlikle sonuçlanır. Estetik cerrahi girişimi isteyen bireyler arasında beden dismorfik bozukluğunu tanımak her zaman kolay değildir. Çünkü bir organ kusuru düşüncesinin ne ölçüde gerçekçi ve ciddi, ne ölçüde önemsiz, hatta hayali olduğunun nesnel ölçüsünü koymak imkansızdır.

Anormal çirkinlik inancının obsesif-kompülsif bozukluk, kişilik bozuklukları, somatoform bozukluklar, şizofreni, duygudurum bozuklukları içeren birçok bozuklukta ortaya çıkabileceği bildirilmiştir.

Beden dismorfik Bozukluğu ya da Beden algısı bozukluğu, kişinin fizik görünümündeki gerçek fakat önemsiz bir kusur ile ileri derecede meşgul olmasıyla kendini gösteren bir sorundur. 

Hastada küçük bir kusur varsa bile, ortaya çıkan sıkıntı kusura oranla çok şiddetlidir. Hastaların vücut kısımlarına dair kaygıları bütün yaşamlarını derinliğine etkiler. Hastaların kaygıları sosyal ortamlarda şiddetlenir.

En sık üzerinde durulan vücut bölgeleri, görülme sıklığına göre yüz, saçlar, burun, cilt ve gözlerdir. Hastaların yaklaşık üçte biri bu kaygılarından ötürü eve kapanıp kalır, beşte biri kadarı da intihar girişiminde bulunur. 

Özellikle ergenlerde yapılan çalışmalarda yaklaşık %50 oranında dismorfofobik belirtiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu olgulardan az bir bölümü klinik tanı alacak şiddettedir.

Hastalık öncesi kişilik özelliklerinin obsesyonel-şizoid karışımı, içe dönük, çekingen, güvensiz, pasif olduğu bildirilmiştir. Hastaların ısrarlı, huzursuz edici ve direnilmesi güç çirkinlik düşünceleri obsesyon; ayna ile sık sık ilgili organlarını kontrol etmeleri ve görünümleri hakkında güvence aramaları kompulsiyon niteliğindedir.

Başlangıç yaşı 15-20 yaşları arasındadır. Kadınlarda erkeklere, bekarlarda ise evlilere oranla daha sıktır. 

Bilinmesi gereken beden dismorfik bozukluğu olan hastaların sözde kusurlarını tedavi etmeye yönelik cerrahi girişimler, dermatolojik yaklaşımlar ya da diğer tıbbi tedaviler hemen her zaman başarısızlıkla sonuçlanır. 

Yapılan çalışmalar antidepresanların hastaların % 50’sinde etkili olduğunu bildirmektedir.

Beden dismorfik bozukluğun belirtileri genellikle aşağıdakileri içerir:

-Görünüşteki kusur sık sık diğerlerindekiler ile kıyaslama
-Belirli bir vücut kısmının görünüşünü, aynalarda ya da diğer yansıtıcı yüzeylerde defalarca kontrol etmek
-Resimlerinin çekilmesine reddetmek
-Fark edilebilir kusuru gizlemek için aşırı / abartılı giyinmek, makyaj yapmak ve şapka takmak
-Hayali kusuru saklamak için elleri ya da duruşu kullanmak
-Sıklıkla fark edilebilir kusura dokunmak
-Kişinin cildini, kaşlarını ya da kirpiklerini yolması
-Hayali ya da abartılmış kusuru sıklıkla ölçmek
-Tuvalet ve bakım ritüellerini özenle yerine getirme
-Fark edilebilir kusura sahip vücut kısmı hakkında abartılı araştırma
-Kusurun minimal olduğu ya da var olmadığı ya da bir tedavinin gereksiz olduğu yolunda diğerlerinin kişisel görüşleri ve doktorların tavsiyelerine rağmen cerrahi girişim ya da tıbbi tedavi aramak
-Fark edilebilir kusur hakkında içini rahatlatma arayışı ya da diğerlerini bunun anormal ya da aşırı olmadığına ikna etmeye çalışma
-Fark edilebilir kusurun görünebileceği sosyal durumlardan kaçınma
-Hayali kusurdan dolayı diğerlerinin yanında endişe ve çekingenlik hissetme (sosyal fobi)
-Şiddetli Beden dismorfik bozukluğu olan kişiler, okulu bırakabilir, işlerinden istifa edebilir ya da evden dışarı çıkmaktan kaçınabilirler. 

 -En şiddetli vakalarda Beden dismorfik bozukluğu olan kişiler intiharı düşünebilir ya da teşebbüs edebilirler.

Beden dismorfik bozukluğu olan kişilerde belirli fiziksel obsesyonlar (takıntılar) yaygındır. 

Burnun ebadı ya da şekli gibi belirli bir yüz uzvunun tüm ebadı, şekli ya da simetrisi Çok büyük ya da çok bariz olarak algılanan ben ya da çiller, Akne ya da lekeler, Küçük izler ya da cilt sıyrıkları Çok fazla yüz ya da vücut kılı, Kellik, Göğüs ebadı, Çok küçük olarak algılanan kaslar Genital (cinsel) organların boyut ya da şekilleri

Bozukluğun nedenleri; duygudurum bozukluğu, özellikle depresyon, kişinin özgüven eksikliği, kişinin tatminsizlik ve yetersizlik duygusu, aile içindeki duygudurum bozuklukları ve obsesif-kompulsif bozukluk öyküsünün fazla oluşu gibi faktörler sayılabilinir. 

Serotonin üzerinden etki eden ilaçlara verilen olumlu yanıt en azından bu tür hastaların bir bölümünde serotonerjik işlev bozukluğu olabileceğini düşündürmektedir.


Güzellikle ilgili abartılı değer yargıları olan aile ve alt kültürlerde yetişenlerde beden görünümünün abartılı biçimde önemsenmesinin de dismorfik bozukluğun oluşumunda yeri olduğu düşünülmektedir. 

Toplumlardaki estetik çılgınlığın en önemli sebebi kentleşme, iletişim araçlarının etkileri ve kişinin ruhsal sorunlarıdır. Ruhsal sorunlar olarak depresyon, kendini yetersiz hissetme yani özgüven eksikliği, beden algısındaki bozukluklar, tatminsizlik en çok karşılaştığımız psikolojik sorunlardır.

Beden dismorfik buzukluğu kişilerde yaygın olarak sosyal izolasyon, sosyal fobi ve okulu bırakma, işten ayrılma ya da tamamen eve bağlı hala gelme gibi diğer olumsuz etkiler ile ilişkilidir. 

Beden dismorfik bozukluğa sahip bazı kişiler, saldırganlık ve hırs içinde gerçek ya da fark edilebilen fiziksel kusuru düzeltme ya da anlamlı olarak iyileştirme teşebbüsü ile kozmetik cerrahi gibi gereksiz ve aşırı tıbbi bakım ve girişimleri araştırırlar. Böyle teşebbüsler bazen fazladan tıbbi sorunlar oluşması ile ve hatta kusurun daha da kötüleştirilmesi ile de sonuçlanabilir. 

Genel olarak her tıbbi ya da cerrahi müdahale ciddi enfeksiyon ve hatta ölüm gibi belirli bazı komplikasyon risklerini taşır. Bu bozukluğu bulunan bir kişi, sağlık komplikasyonları oluşmasındaki artmış risk olasılığını tartmadan, görünümdeki fark edilebilir kusurdan kurtulmak için birçok umutsuz girişimde bulunurlar.
Beden dismofik bozukluğu genellikle düzelme ve alevlenme dönemleri ile kronik bir seyir izler. Bir hasta ortalama dört organı ile ilgili endişe taşır.Hastaların kusur buldukları organlar zamanla değişebilmektedir.Hemen bütün hastalar sosyal ve mesleki yetersizlik gösterirler.

Tedavi

Beden dismorfik bozukluğunun OKB  ile ilişkili biçimde ya da bu bozukluk kapsamında değerlendirilme eğilimi güçlüdür. Serotonin geri alım engelleyicileri %50-70 oranında etkilidir.

Cerrahi yöntemlerle, psikolojik olan sorunun ameliyatla çözülemeyeceği genel olarak kabul edilmektedir.

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77