Anne olmak mutluluk veren bir olaydır. Aynı zamanda anne olmak bir kadın için yalnızca mutluluk dönemi değil, farklı bir yaşamın başladığı ve farklı ruhsal sorunlarında ortaya çıktığı dönemdir. Bu dönem anne için stresli ve zor olabilir. Hamilelik, doğum ve doğum sonrasında kaygı, depresyon ya da ağır psikotik bazı sorunları yaşayabileceği bir dönemdir. Hamilelik sırasında yaşanan…

İnsanlar, çeşitli sağlık sorunları yaşar, kısmende olsa zaman zaman bunalıma girebilir. Ne ve kim olursanız olun bu insanın doğasında vardır. Bunalım, depresif ya da depresyon çok çeşitli psiko sosyal ve biyolojik faktörlerden kaynaklanabilir. Bu sorunları yaşarken sebep ve sonuçlarını tekrarlayıcı bir şekilde düşünerek problemlerimizi tekrar tekrar gözümüzde canlandırmak, sorunlarımızı yeniden hatırlamak ve kafamızı sürekli yaşadığımız…

Duygu duyumsal ya da duygulanımsal hastalıklar, temel bozukluğun duygu duyumda olduğuna inanılan bir hastalık grubu olup, duygu duyum bozukluğuna bilişsel , psikömotor, psikofizyolojik ve kişiler arası ilişki bozukluklarda eşlik etmektedir. Afekt ve emosyon önceleri eş anlamlı, olarak kullanılmışsa da bugün, özellikle teknik sakınımla ele alındığında, farklı kavramları içermektedir. Afekt, zihinsel bir sunuma eşlik eden duygu…

DSM-IV’te iki uçlu bozukluklar başlığı altında dört tip bozukluktan söz edilmektedir: İki uçlu-I bozukluğu, İki uçlu-II bozukluğu, Siklotimi, Başka yerde sınıflandırılamayan iki uçlu bozukluk. İki uçlu-I (Bipolar-I) Bozukluğu İki uçlu-I bozukluğun ana özelliği, bir ya da daha fazla manik ya da karışık tip (mikst) epizod geçirmiş olmaktır. Majör depresif epizodlar bulunmasa bile ilerde geçirilecekleri varsayılmaktadır….

İki-uçlu-I bozukluğunun genel tıbbi duruma bağlı ya da madde kullanımına bağlı duygudurum bozukluklarından, majör depresif bozukluk, distimi, siklotimi ve ikiuçlu-Il bozukluğundan ayılt edilmesi için bu kategorilerin tanı ölçütlerinin incelenmesi gerekir. Psikotik özellikli iki uçlu duygu-durum bozukluğunun diğer psikotik bozukluklardan, özellikle şizofreni ve şizoaffektif bozukluktan ayırtlanması ise zor bir işlemdir. Çünkü ikiuçlu bozukluklar da, kendilerine daha…

Bu bozukluğun ana özelliği, manik epizod ölçütlerine ulaşamayan (hipomanik) ve majör depresif epizod ölçütlerine ulaşamayan depresif belirtilerin, kronik bir şekilde dalgalanarak gitmesidir. DSM çizgisi kronisiteyi, bozukluğun en az 2 yıl süreyle devam ediyor olması ve 2 aydan daha uzun sürç devam eden bir iyilik dönemi bulunmaması ölçütleriyle tanımlamaktadır. -En az bir majör depresif epizodun ya…

DSM-IV’de diğer duygudurum bozukluktan başlığı altında, (1) Genel tıbbi bir duruma bağlı duygu durum bozukluğu, (2) Madde kullanımı ile ilgili duygu durum bozukluğu, (3) Başka yerde sınıflandınlamayan duygudurum bozukluğu olmak üzere üç bölüm İncelenmektedir. Genel Tıbbi Bir Duruma Bağlı Duygudurum Bozukluğu Duygudurum bozukluğunun genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı olarak ortaya çıktığına hükmedilen…

Epizod ya da bozukluğun alt özelliklerini saptamak amacıyla DSM-IV iki grup belirleyici tanımlamak- tadır: Son epizod tipinin belirleyicileri ve yineleyici epizodların gidiş özelliklerinin belirleyicileri. Son Epizod Tipinin Belirleyicileri a. Şiddet, psikotiklik, düzelme derecesi belirleyicileri: İkiuçlu I ve II bozukluğu için ve son epizod manik, karışık tip ya da majör depresif ise kullanılırlar. Son epizod hipomanik…

İkiuçlu bozukluk için yaşam boyu prevalans % 0.7-1.6 (ort. % 1.2) olarak saptanmıştır. İkiuçlu-I bozukluğu için bu oran % 0.4-1.6, ikiuçlu-II bozukluğu için % 0.5 ve siklotimi için % 0.4-1 olarak bildirilmektedir. Majör duygudurum bozukluklarının % 20’sinin ikiuçlu hastalık olduğu söylenebilir. Bazı kültürlerde bu oranın çok daha yüksek olarak bildirilmesi (İsrail ve Irak’ta % 45),…

Genetik Temeller İkiuçlu bozuklukta genetik bir geçişin önemi çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. İkiuçlu-I bozukluğu oranı 1. derece akrabalarda kontrollara göre 8-10 kat artmıştır. Bu oranın akrabalık derecesi yakınlaştıkça yükseldiği de saptanmıştır. Anababadan birisi ikiuçlu-I bozukluğu gösteriyorsa çocukta aynı bozukluğun ortaya çıkma riski % 25, ikisi de hastaysa çocukta bir duygudurum bozukluğunun görülme riski % 50-75’tir….

Farmakoterapi Akut epizod tedavisi Manik epizodun tedavisi yalnızca lityum ve benzeri duygudurum düzenleyicileri ile, bunların nöroleptikle kombinasyonu ile ya da yalnızca nöroleptikle yapılabilir. Plasebo kontrollü ilk çalışmalar akut manideki lityum etkinliğini % 78 olarak göstermişse de, son gözlemler lityuma dirençli olgu sayısının arttığını düşündürmekte ve etkinlik oranı % 50’ye düşmektedir. Bu fark belki mikst, mani,…

Genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğu yargısına varılan, belirgin ve sürekli bir duygu durum bozukluğunun olması ile belirlidir. Depresyona neden olabilen tıbbi durumlar: İnfeksiyon hastalıkları (mononükleozis, influenza, viral pnömoni), neoplazm (pankreatik, bronkojenik karsinoma, beyin tümörleri, lenfoma) , hipoksi, mitral valv prolapsusu, hiper-hipotiroidizim, hiper- hipoparatiroidizim, hipo-hipoadrenal fonksiyon, üremi, hiponatremi, hipokalemi, pellegra, tiamin eksikliği,…

Kraeplin tarafında 1800’lerin sonlarında tarif edilen ”manik depresif psikoz”, mani ve depresyon dönemlerinin aynı hastada farklı zamanlarda ortaya çıkması ve bu dönemlerin dışında kişinin tamamen sağlıklı olması ile karakterize bir hastalık olarak tanımlanabilir. Manik depresif psikozdan bipolar bozukluğa; Hastalık yılın hep belirli zamanlarında ortaya çıkma eğilimdedir. Bipolar bozukluk ( veya iki uçlu mizaç bozukluğu )…

Distimik bozukluğun başlıca özelliği, en az 2 yıl, hemen hergün, yaklaşık gün boyu süren kronik depresif bir duygudurumunun varlığıdır. Duygudurumları kederli ya da hüzünlü olarak tanımlanırlar. Distimi kronik bir bozukluktur. Depresyon septomları zaman zaman major depresif bozuklukta olduğu kadar ağır olabillir, ancak major depresif epizod tanısı için genellikle yeterli olmaz. Başlıca belirtisi depresif duygudurumdur ve…

1. Akut dönem tedavisi; öncelikle hasta halen bir mani, hipomani ve depresyon döneminde ise gecikmeden tedaviye başlanmalıdır. Ağır mani ve depresyon dönemlerinde, ayakta tedavinin riskli olacağını düşünerek hastanın kısa süreli olarak hastaneye yatması gerekebilir. 2. Sürdürüm tedavisi; bipolar bozukluğun tekrarlayıcı özelliği dikkate alınarak koruyucu ( proflaktik ) niteklikli tedaviye geçilir. Kişiler çok farklı nedenlerden dolayı…

1. Akut dönem tedavisi; öncelikle hasta halen bir mani, hipomani ve depresyon döneminde ise gecikmeden tedaviye başlanmalıdır. Ağır mani ve depresyon dönemlerinde, ayakta tedavinin riskli olacağını düşünerek hastanın kısa süreli olarak hastaneye yatması gerekebilir. 2. Sürdürüm tedavisi; bipolar bozukluğun tekrarlayıcı özelliği dikkate alınarak koruyucu ( proflaktik ) niteklikli tedaviye geçilir. Kişiler çok farklı nedenlerden dolayı…

Ekonomik, sosyal ve kültürel olgular, ruhsal bozuklukları derinden etkiler. Sanayileşen ve kentlileşen tüm toplumlar gibi, toplumumuz gerek geçmişte ve gerekse bugün çeşitli kültürlerin etkisi altında olduğu inkar edilemez bir gerçek. İnsanlar; Eylemleri, duygulanımları ve ilişkileri, kuşaktan kuşağa iletilmekte olan kültürel modelere saptanan sosyal gruplar içinde yaşarlar. Çevre ve insan karşılıklı bir ilişki bütününü oluşturur. Birindeki…

Major Depresif Bozukluk Öncelikle depresif duygu durumu, ilgi kaybı, zevk almama, kilo kaybı ya da kilo alımı, uykusuzluk ya da aşırı uyku hali, huzursuzluk, yorgunluk ve bitkinlik hali, enerji kaybı, kendini değersiz hissetme, uygun olmayan suçluluk duyguları, kendini kınama, düşünme ya da düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma, yineleyen ölüm düşünceleri. Distimik Bozukluk…

Depresif duygu durum ve ilgi kaybı ya da zevk alınan etkinliklerden artık zevk alınamıyor olması anahtar septomlardır. Kendilerini hüzünlü, kederli, umutsuz, değersiz, hissettiklerini ifade ederler. Depresif duygudurumun, çok olağan kabul edilebilecek üzüntü ve duygusundan çok ayrı bir niteliği vardır. Hasta duygudurumunu ”ıstırap veren duygusal bir ağrı”miş gibi tanımlar. Arkadaşlarından, ailesinden ve daha önce ilgilendikleri etkinliklerden…

Depresif duygu durum ve ilgi kaybı ya da zevk alınan etkinliklerden artık zevk alınamıyor olması anahtar septomlardır. Kendilerini hüzünlü, kederli, umutsuz, değersiz, hissettiklerini ifade ederler. Depresif duygu durumun, çok olağan kabul edilebilecek üzüntü ve duygusundan çok ayrı bir niteliği vardır. Hasta duygu durumunu ”ıstırap veren duygusal bir ağrıymış gibi tanımlar. Arkadaşlarından, ailesinden ve daha önce…

Üzüntü hali Çaresizlik hissi İntahar düşünceleri, intihar planı ve girişimleri Kaygı hissi Suçluluk hissi Uyku sorunları İştahda azalma ya da artma Yorgunluk Bir dönem keyif alınan etkinliklerden hoşlanmama, keyif alamama Konsantre olmakta zorlanma Sinirlilik Uzamış seyirli vucut ağrıları Okul ve meslekle ilgili başarıda düşme

Depresyon; duygusal, zihinsel, davranış ve bedensel belirtilerle seyreden bir duygu durum bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Duygu durum bozuklukları, etyolojilerine göre; depresif bozukluklar, bipolar bozukluklar olarak ayrılır. Bunların dışında genel tıbbi bir duruma bağlı duygu durum bozukluğu ve madde kullanımının yol açtığı duygu durum bozukluğu biçiminde ayrılır. Depresif bozukluklar (major depresif bozukluk, distimik bozukluk ve başka türlü…

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77