Kırsal alanda yaşayanlar bilirler, Oralarda bir yerden başka bir yere gitmek için; otlarla, çalılarla kaplı yerlerden insanlar kendilerine bir yol arar. Çalılardan, ormandan, otlardan, taş ve çakılları sağa sola atarak kısa bir geçişle geçerler, Sonra aynı yerden birileri, daha sonra birileri geçer. Yüzlerce binlerce gelip gitmeden sonra orası artık patika bir yol olmuştur. Zamanla bu…

Posttravmatik stres bozukluğu herkes için ağır stres sayılabilecek, olağan dışı fiziksel ya da ruhsal travmayla karşılaştıktan sonra, olayın tekrar tekrar yaşanması, tepkilerde yavaşlama, dış dünyaya ilginin azalması, otonomik, disforik ve kognitif semptomların değişik derecelerde bulunması ile belirli ruhsal bozukluktur. Bireyin ruhsal ve fiziksel dünyasını değişik biçimlerde sarsan her türlü olay travmadır. Daha geniş anlamda yaşama…

Yaygın anksiyete bozukluğunun çekirdek özelliği denetlenemez bir ”endişe” ve ”kuruntulu beklenti” hali olup, bu diğer ansiyete bozukluklarındaki ”beklenti anksiyetesi”nden nitelik olarak farklıdır. Yaygın anksiyete bozukluğunu, endişe, ya da halk arasında ”evham ve evhamlılık” sözcüğüyle ifade etmek daha doğru olur, Tanı ölçütlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz, En az altı ay süreyle hemen her gün ortaya çıkan, birçok…

OKB – Obsesif Kompülsif BozuklukObsesif kompulsif bozukluk, kişinin mantıksız olduğunu kabul etmesine rağmen, inatçı ve yineleyici biçimde aklına gelen ve sıkıntı yarattığı halde engelleyemediği düşünceler kibu obsesyon diyoruz. Ya da çoğunlukla bu düşüncelerin yarattığı sıkıntıya yönelik ve kişinin tüm gayretlerine rağmen engelleyemediği hareket ve davranışlarla – ki bu davranışlara kompulsiyon diyoruz- seyreden bir hastalıktır. Birçok…

Sosyal fobisi olan insanlar sosyal ortamlarda veya performans gerektiren durumlarda olumsuz değerlendirilip küçümsenme konusunda aşırı bir korku duyarlar. Sosyal fobide kişi başkaları tarafında yargılanacağı kaygısı, toplumda mahcup ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korku yaşar. Korku duyulan ortamlarda, bu kişilerde kızarma, çarpıntı, terleme ve titreme gibi fiziksel belirtiler meydana gelir. Sosyal ortamlarda ya…

Özgül fobi, toplumda fazla olan fakat klinik olarak az bulunan özel bir anksiyete bozukluğunun adıdır. Bu bozukluk bazı nesneler ve durumlara karşı olağan dışı korku ve bilinçli kaçınma ile ortaya çıkar. Korkular ve kaçınılan nesneler ve durumlarla karşılaşmak veya bunlarla ilgili zihinsel faaliyetlerde bulunmak, kişinin kendisinde olduğunu fark ettiği ciddi bir stres ortaya çıkarır. Özgül…

Panik kelimesi, mitolojide “pan” adı verilen ve vücudunun üst kısmı insana, alt kısmı keçi biçiminde olan yaratıktan gelmektedir. Pan, sürülerin tanrısıdır ve gerek korkunç görünümü, gerekse ürkütücü çığlığı ile sürülerin, orman ve su perilerinin korku içinde kaçışmalarına yol açar. Panik bozukluğun temel özelliği yoğun bir korku veya rahatsızlık ile karakterli bir süreç oluşudur. Atak aniden…

Günümüz travma kavramı öylesine sık ve herkes tarafından kullanılır olmuştur ki giderek anlamı belirsizleşmekte ve yüzeysel yaklaşımlara  olanak vermektedir. Bunun sonucu olarak travma kökenli psikiyatrik bozukluklar klinik psikiyatride marjinal bir alan olarak kalmakta ve travma kavramının popülerleşmesi, travma kökenli de olsa sonuçta bir ruhsal bozukluk geliştirmiş kişilerin, yani hastaların hala ihmale uğradığı gerçeğini değiştirmemektedir. Psikotravmatoloji bu…

Ruhsal travmanın psikiyatrik bozuklukların oluşumundaki rolü son yıllarda yeni bir bakış açısı ile soruşturulmaya başlanmıştır.  Çalışmaların en fazla yoğunlaştığı alan travma sonrası stres bozukluğu ve dissosiyatif bozukluklar olmuştur. Somatizasyon bozukluğu, yeme bozuklukları, sınırda kişilik bozuklukları ve çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu etiyolojilerinde ruhsal travmanın rol oynadığı bozukluklar olarak düşünülmektedir.   Çocuk kötüye kullanımının yaygınlığının anlaşılması gelişmekte…

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77